Программа тренировок Нишио Айкидо 1-10 кю

UKEMI : Mae ( mawari ) ,Ushiro ( mawari ), Kotegaeshi
SUBURI : Ken - Shomen, Kesa, Tsuki
SUBURI : Jo - Jyunte (Honte), Gyakute, Tsuki
SANDAN UCHI : Ken tai Ken, Ken tai Jo

O : Taijutsu - Omote, U : Taijutsu - Ura, KT : Ken no Tebiki, JT : Jo no Tebiki, KK : Ken tai Ken, KJ : Ken tai Jo

 IkkyoNikyoSankyoYonkyoGokyoKaitennageShihonageKotegaeshiIriminageKokyunage
Aihanmi O U
KT JT
KK KJ
O U
KT JT
KK KJ
O U
KT JT
KK KJ
O U
KT JT
KK KJ
O U
KT JT
KK KJ
U
KT JT
KK KJ
O U
KT JT
KK KJ
O U
KT JT
KK KJ
O U
KT JT
KK KJ
O U
KT JT
Gyakuhanmi O U
KT
KK KJ
O U
KT
KK KJ
O U
KT
KK KJ
O U
KT
KK KJ
O U
KT KJ
KK KJ
U
KT JT
KK KJ
O U
KT JT
KK KJ
O U
JT
KK KJ
O U
JT
KK KJ
O
KT
Shomenuchi O U
KT KJ
O U
KT KJ
O U
KT KJ
O,U
KK KJ
O,U
KK KJ
O,U
KK KJ
O
KK KJ
O U
KK KJ
O U
KK KJ
O U
Yokomenuchi O
KK KJ
O
KK KJ
O
KK KJ
O
KK KJ
O
KK KJ
O
KK KJ
O
KK KJ
O
KK KJ
O
KK KJ
O
Ryotedori O
KT
KK KJ
O
KT
KK KJ
O
KT
KK KJ
O
KT
KK KJ
O
KT
KK KJ
O
KT
KK KJ
O U
KT
KK KJ
O U
KT
KK KJ
O U
KT
KK KJ
O
KT
Katadorimenuchi O
KT
KK KJ
O
KT
KK KJ
O
KT
KK KJ
O
KT
KK KJ
O
KT
KK KJ
O
KT
KK KJ
O U
KT
KK KJ
O
KT
KK KJ
O
KT
KK KJ
O
KT
Kosadori O U
KK KJ
O U
KK KJ
O U
KK KJ
O U
KK KJ
O U
KK KJ
O U
KK KJ
O U
KK KJ
O U
KK KJ
O U
KK KJ
U
Tsuki O U
KK KJ
O U
KK KJ
O U
KK KJ
O U
KK KJ
O U
KK KJ
O U
KK KJ
O
KK KJ
O U
KK KJ
O U
KK KJ
O U
Ushiroryotedori U
U
U
KK KJ
U
U
U
U
U
KK KJ
U
U

20 июн 2016

Экзаменационная программа Нишио Иайдо 1-3 кю

Экзаменационная программа Нишио Иайдо 1-3 кю

Экзаменационная программа Нишио Иайдо для аттестации на 1-3 кю
Подробнее...

20 июн 2016

Программа тренировок Нишио Айкидо 1-10 кю

Программа тренировок Нишио Айкидо 1-10 кю

Обязательная программа Нишио Айкидодо для 1-10 кю
Подробнее...

20 июн 2016

Расписание тренировок

Расписание тренировок

Расписание детских и взрослых занятий по айкидо и иайдо в клубе.
Подробнее...

20 июн 2016

Для новичков

Для новичков

Информация для новичков. Краткая информация о тренировках айкидо…
Подробнее...